1

પેટની જમણી બાજુમાં દુખાવો

2

ઝાડા

3

કબજિયાત

સ્ટૂલમાં લોહી

4

ઉલટી અને ઉબકા

5

પેટની જમણી બાજુમાં દુખાવો

6

પેટ દુખાવો

7

પેટની ખેંચાણ

8

ગેસયુક્ત ખોરાક ખાવાથી

9